Send dit abstract

Er du underviser eller forsker i VIA? Har du resultater og erfaringer med professionsuddannelse og professionsdidaktik, som du gerne vil præsentere og gå i dialog med kolleger om, så opfordrer vi dig til at indsende dit bidrag.

I VIA er vi sammen om at uddanne og videreuddanne professionelle.

Det sker, når vores studerende tilegner sig professionsfaglige videnformer, får erfaringer med at udøve professionelle skøn og udvikler færdigheder og kompetencer både på campus og i praksis.

Nogle af vores uddannelser orienterer sig mod private virksomheder, andre retter sig mod de store velfærdsområder. Men uanset forskelligheder, er vi fælles om at uddanne de studerende til en professionel praksis.

Derfor skal vi også være nysgerrige på, hvordan udvikling af forskellige typer læringsmiljøer og undervisning foregår i andre uddannelser end den, vi selv engagerer os i. Vi skal gå i dialog og udforske hinandens forståelser af uddannelse og undervisning, dele vores eksperimenter og sammen drøfte, hvad det særligt er, der kendetegner professionsuddannelser.

Konference for professionsuddannelser er en ny tradition i VIA.

Med konferencen skaber vi rammerne for udveksling af viden og inspirerende samtaler om det, vi gør, når vi uddanner og videreuddanner professionsprofessionelle.

I 2024 har vi et særligt fokus på, hvordan vi i VIA udvikler professionsuddannelser, vi er stolte af. I den forbindelse kaster vi lys på Signaturerne, der netop er udviklet for at starte dialoger om udvikling af professionsuddannelse - nu og i fremtiden.

Fra 2025 er det ambitionen at invitere andre fra vores sektor til at deltage på konferencen.

Vi starter småt med 200 pladser i 2024, der især er tiltænkt de deltagere, der præsenterer på konferencen.

Alt du skal vide om dit bidrag

 • Formålet med Konference for professionsuddannelser er at åbne for dialoger om professionsuddannelse og professionsdidaktik.

  Er du derfor underviser og/eller forsker i VIA? Og har du resultater og erfaringer, som du gerne vil præsentere og gå i dialog med kolleger om, så opfordres du til at indsende dit bidrag.

  Dit bidrag kan fx gøre konferencens deltagerne klogere på:

  • Hvordan du didaktisk understøtter studerendes udvikling af professionsidentitet

  • På hvilke måder, du hjælper de studerendes oplevelse af progression, sammenhæng og mening på vej

  • Hvilke professionsdidaktiske greb (fx digitale teknologier, fysiske rammer, artefakter), du kan bringe i anvendelse for at bygge bro mellem teori og praksis og hjælpe de studerende med at forbinde det lærte til profession eller erhverv

  • Hvorfor de studerende på professionsuddannelser skal møde uddannelser med et dobbelte formål – læring og dannelse? Og hvordan det kan ske.

  • Hvorfor og hvordan den studerende igennem sin uddannelse skal møde og aktivt forholde sig til både praksis-, udviklings- og forskningsviden.

  Et af målene med konferencen er, at deltagerne får viden om og oplever, hvordan (god) professionsuddannelse ser ud i praksis. Konferencen lægger derfor op til varierede, eksperimenterende og inddragende formidlingsformer.

 • Har du lyst til at dele din viden og erfaringer med kolleger i VIA, så formuler og send et abstract, hvor du kort beskriver og begrunder det, du har undersøgt og gerne vil formidle (max. 2400 anslag). Hent abstract-skabelonen nederst på siden.

  Send abstract til jesv@via.dk. Senest: 2. september.

  Du får feedback på dit abstract og svar på, om det er antaget 16. september.

  For forskningsmedarbejdere, der indsender abstracts og vælger præsentationsformatet ’Hør, hvad jeg fandt ud af’ til formidling af deres forskningsprojekt, gælder det særlige, at abstractet undergår review fra forskningskolleger i VIA.

  Hvis dit abstract antages, kontakter vi dig i uge 45 med praktiske informationer.

 • Når du indsender dit abstract, skal du angive, hvilken af nedenstående præsentationsformer, du ønsker at gøre brug af.

  Hør, hvad vi fandt ud af

  Dette format er særligt velegnet, når du vil formidle ny viden og erkendelser fra forsknings- og udviklingsprojekter, du har deltaget i.

  Formidlingsformens rammer

  Du præsenterer forskningsspørgsmål og metode ganske kort og sætter især fokus på centrale fund, som kan inspirere til dialog og videndeling.

  Du har ca. 10 minutter og der er cirka 10 minutter til dialog.

  Tidsramme: 20 minutter 

  Helt ind i værkstedet

  Dette format er særligt velegnet, når du gerne vil involvere deltagerne, høste deres perspektiver på en given problemstilling og gøre dem til med-skabere af ny viden.

  Formidlingsformens rammer

  Du indleder denne workshop-session med et 10 min. oplæg, der rammesætter den problemstilling i forhold til professionsuddannelse og/eller professionsdidaktik, som workshoppen tager afsæt i.

  Efterfølgende inviterer du deltagerne ind i en konkret workshop-aktivitet. Denne del er rammesat til 30 min.

  Workshoppen tilbyder deltagerne at indgå i fysiske aktiviteter, afprøvning af digitale teknologier, faciliterede drøftelser eller helt andre former for udvekslinger, der folder problemstillingen ud og skaber mulighed for videndeling.

  Tidsramme: 40 minutter 

  Velkommen til min undervisning 

  Dette format er særligt velegnet, når du gerne vil dele, demonstrere og diskutere professionsdidaktiske greb i undervisning på professionsuddannelser og få nye perspektiver på din praksis.

  Formidlingsformens rammer

  Du indleder denne session med 30 minutters undervisning. Du kan vælge at vise en undervisningscase frem, teste en didaktisk tilgang eller undervise deltagerne i et professionsdidaktisk fænomen, du har særlig indsigt i. Deltagerne indgår i og oplever din undervisning som studerende. De får hermed indblik i, hvordan dine didaktiske valg folder sig ud og opleves.

  Efterfølgende præsenterer du i et kort oplæg på maksimalt 10 min. de betingelser og begrundelser, der ligger til grund for dine didaktiske valg i den gennemførte undervisning.

  Med afsæt heri faciliteres herefter en drøftelse, hvor deltagerne har mulighed for at spørge ind til dine handlinger og refleksioner i forbindelse med undervisningen.

  Samlet tager oplæg og drøftelse 30 min

  Tidsramme: 60 minutter 

  Send et postkort 

  Dette format er særligt velegnet for adjunkter, der – som et led i deres adjunktforløb – arbejder med forsknings-, udviklings- eller praksisprojekter og har brug for at gøre sig erfaringer med formidling af deres resultater.

  Formidlingsformens rammer

  Du præsenterer din poster, der er ophængt i XX, i den lange pause midt på dagen. Præsentationsprocessen er faciliteret.

  I posterskabelonen er der fokus på Proces, Fund, Vision (PFV).

  Udover en kort beskrivelse af forsknings-, udviklings- eller praksisprojektets undersøgelsesspørgsmål præsenterer du derfor din proces. Hvad har du gjort i gennemførsel af et laboratorie/undervisningsforløb i en professionsuddannelse? Hvad skete undervejs?

  Derudover beskriver du, hvilken læring og hvilke konkrete fund din systematiske gennemførsel af laboratorium/undervisningsforløbet har bidraget med?

  Sidst præsenterer du dine refleksioner over og visioner for, hvordan dine fund fremadrettet kan bidrage tilundervisnings- og uddannelsesudvikling i din egen og andres praksis og profession. Hvad skal der til? Hvilke forandringer er nødvendige?

  Der vil være et særskilt fokus på de visuelle greb, der anvendes på posteren og som understøtter og skærper posterens budskaber og pointer, fx fotos, modeller, grafiske illustrationer eller andre elementer.

  Tidsramme: 20 minutter 

  Alle sessioner faciliteres af en erfaren vært, som sørger for, at tiden overholdes og at dialogen holdes i gang og understøtter sammenhængen mellem de enkelte oplæg.

 • På Konference for professionsuddannelser 2024 fungerer de fem signaturer for professionsuddannelser som baggrundstæppe. Signaturerne er skabt for at starte dialoger om, hvad der kendetegner professionsuddannelser på tværs i VIA og er derfor ikke en tjekliste.

  Når du formulerer og indsender dit abstract, kan du med fordel indtænke følgende udsagn:
  Mit abstract:

  • kan begrundes i/tager afsæt i en eller flere af de fem signaturer.
  • bygger på en struktureret og systematisk undersøgelse af egen eller andres (professionsuddannelses)praksis og forholder sig kritisk reflekterende til den.
  • bidrager til dialoger om professionsuddannelse, vi er stolte af.